Deniz Gezmiş Bilinmeyenler 4/5

Deniz Gezmiş Bilinmeyenler 4/5

4.Bölüm: Deniz, İstanbul’da

Gezmiş Ailesi, İstanbul’a Geliyor:

Memur oldukları için bir süre Anadolu’nun değişik il ve ilçelerinde görev yapan Cemil Gezmiş ile eşi Mukaddes Gezmiş, daha sonra yeni görev yeri olarak İstanbul’a atanır.

Böylece Gezmiş ailesi İstanbul’a gelir.

Deniz, Bu Konuda Şunları Anlatmıştır:

“1962 senesinde, babam İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne nakledilince hep beraber İstanbul’a geldik, Harem İskelesi Selimiye’de bir eve yerleştik.”

Küçük taşra kentlerinden sonra “Dünya kenti” sayılan İstanbul’a gelen Gezmiş ailesi, İstanbul’un en güzel deniz ve doğa manzarasıyla bütünleşmiş Üsküdar-Selimiye semtine yerleşir.

Gezmiş ailesinin ilk evi, Harem-İskele Sokak, 57/4 numaradadır; daha sonra Harem-İskele Sokak, Karlık Apartmanı No: 90 adresine taşınırlar.

Babası Cemil Gezmiş’in görev yeri, Cağaloğlu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ndedir. Annesi Mukaddes Gezmiş ise, Selimiye İlkokulu’nda öğretmendir.

Deniz’in iyi bir öğrenim görmesi için onu evlerine de yakın olan Haydarpaşa Lisesi’ne kayıt yaptırırlar.

Haydarpaşa Lisesi:

Deniz, Lise Eğitimi Hakkında Şunları Anlatmıştır:

“Lise tahsilime İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde başladım. Ve ayrıldım.

Sebep olarak, belki beni sıkıyordu; daha doğrusu Haydarpaşa Lisesi’nde okumak istemedim.

Aksaray Bilir Koleji’ne lise ikiden başladım. 1966 senesinde Bilir Koleji’ni bitirdim.

Bu Bilir Koleji özel ve paralıdır.

Üç taksitte alınan tahminen 1500 lira paranın babam tarafından ödendiğini biliyorum.

Hem leylisi, hem niharı vardır. Ben gündüz devam ederdim. Gece devamlı evimde yatardım.

Bilir Koleji’nin fen bölümünden mezunum. Bilir Koleji’nde kaybım olmamıştı. Daha önce Haydarpaşa Lisesi’ndeyken bir sene kaybım vardı.”

Deniz, Haydarpaşa Lisesi’ne 1962–63 öğrenim döneminde kaydını yaptırdı.

Haydarpaşa Lisesi, o dönem, yalnızca erkek öğrencilere öğretim veren, orta ve lise kısımları olan bir eğitim kurumuydu. Evine çok yakın olduğu için okula yürüyerek gider gelirdi.

Deniz’in, Lise Öğrenciliği Sırasında Herhangi Bir Olaya Katılıp Katılmadığı Konusunda Şu Bilgiler Bulunmaktadır:

“Lise son sınıfta, İstanbul’daki devrimci hareketler içinde yer alıyordu.

Aynı günlerde Haydarpaşa Lisesi’nde de üzerindeki baskılar yoğunlaşmaya başladı.

“Kıbrıs’ın ancak emperyalizmin güdümünden sıyrılmasıyla kurtulabileceğini ve bağımsız bir devlet olabileceğini savunan bir kompozisyon yazması” üstündeki baskıları daha da yoğunlaştırdı ve Deniz, Haydarpaşa Lisesi’nden uzaklaştırılmış oldu.”

Deniz İse Bu Konuda Şunları Söylemiştir:

“Okul hayatımda disiplin kurullarına verildiğim olayları pek mühimsemediğim için hatırlamıyorum.

Bunlardan İstanbul Bilir Koleji’nde iken ders boykotu yapmaktan bir hafta tart cezası aldım.”

1964 yaz döneminden, 1965 Eylül ayına kadar eğitimine bir yıl ara veren Deniz, lise son sınıfı 1965-1966 öğrenim döneminde, Aksaray’da bulunan Özel Bilir Koleji’nde tamamlar.

________________________________________

ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

Okumalı/okutmalıyız…

Turhan Feyizoğlu’ nun 6.Eseri; Fırtınalı Yıllarda Ülkücü Hareket

thumbnail_ulkucu-hareket.jpg

1961-1971 döneminin ideolojik-siysal disiplinlerin bir tarafnı “Sol” akımlar oluştururken bir diğer tarafnı da “Sağ” diye adlandırıan akımlar oluşturmuştur.

“Sağ” diye adlandırılan ideolojik-siyasal akımlar, Türkiye’nin düşüncel ve siyasal yaşamında değişik konumlar içinde bulunmuşlardır.

Bu dönemde, “Milliyetçi”, “Mukaddesatçı” olarak adlandırılan akımlar tam bir ayrışma içinde değildir.

1960 sonrası meydana gelen kitlesel hareketlerin içinde “sağ” olarak adlandırılan ideolojik-siyasal kanatların bütününü görmek mümkündür.

“Ülkücü” olarak adlandırılan taraf, kitapta aktarılan eylemlerdeki taraflardan sadece biri olarak yer almaktadır.

Aktarılan eylemlerin içinde ayrıca Adalet Parti’liler, Mücadele Birliği üyeleri, Süleymancılar, Nurcular, Kur’an Kursları talebeleri, Komünizmle Mücadele Derneği taraftarları, Yüksek İslam Enstitüsü Federsyonu, İlim Yayma Cemiyeti ve Hür Düşünce Kulüpleri üyeleri ile bu yapıların dolayımında örgütlenen yapılar vardır.

Süreç içinde taraflar, güç oranlarına ve gelişmelerine koşut olarak birbirlerinden ayrı eylemler düzenlemeye ve tek başlarına faaliyet yürütmeye başlıyorlar.

Bu kitabımda, “ülkücü”, “milliyetçi” ve “bozkurtlar” olarak adlandırılan kesimi belgelerle aktarmaya çalıştım.

Ulaşabildiğim ve bana ulaşan bütün belgeleri, kullanıldığı gibi dili ve üslübunu bozmadan olduğu gibi aktardım.

Aktardığım belgeleri, olaylar ve konularına uygun olarak ayırarak, tarih sıralamasına göre kullandım.

Böylece okuyucu, “Ülkücü” hareketi genel çizgileriyle kavramış olacaktır.

Turhan Feyizoğlu’ nun Tüm Eserleri-(02/02/2017)

1- Deniz/ Bir İsyancının İzleri,

2- Türkiye’de Devrimci Gençlik Hareketleri Tarihi (1960-68), birinci cilt,

3- Mahir/ On’ların Öyküsü,

4- İbo/ İbrahim Kaypakkaya / İhtilalin Fidanı,

5- Sinan / Nurhak Dağlarından Sonsuzluğa,

6- Fırtınalı Yıllarda Ülkücü Hareket,

7- Fikir Kulüpleri Federasyonu / Demokrasi Mücadelesinde Sosyalist Bir Öğrenci Hareketi,

8- Fırtınalı Yılların Gençlik Liderleri Konuşuyor,

9- Yılmaz Güney / Bir Çirkin Kral,

10- Ahh Marilyn / Marilyn Monroe,

11- İki Adalı-Hüseyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı,

12- Mustafa Suphi / Türk Ocağı’ndan Türkiye Komünist Partisi’ne,

13- Bir Paylaşma Planının Perde Arkası / Türkiye 1945,

14- Denizler ve Filistin,

15- Haziran 1970/Türkiye’yi Sarsan İşçi Direnişi,

16- Türkiye Gençlik Hareketleri Tarihi (1944-1974). Beş cilt.,

17-Hüseyin İnan/Erikler Çiçek Açtığı Zaman-Dede,

18- Akıncılar ve AK-Gençlik’ten AKP’ye.

________________________________________

ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U ‘’VATAN/MİLLET’’ ÖĞÜTLÜYOR-☆)

“(…)

Bir Ta­şın Üze­ri­ne Çı­kan De­niz Gez­miş Tep­ki­si­ni Şöy­le Di­le Ge­tir­di:

“Kü­çük bur­ju­va dev­rim­ci­le­riy­le, kü­çük bur­ju­va re­for­mist­le­riy­le hiç­bir za­man, hiç­bir ey­lem­de bun­dan son­ra be­ra­ber ol­ma­ya­ca­ğı­mı­za; em­per­ya­liz­me, em­per­ya­liz­min yer­li iş­bir­lik­çi­le­ri­ne kar­şı sa­vaş­tı­ğı­mız gi­bi bun­dan son­ra da kü­çük bur­ju­va dev­rim­ci­le­ri­ne, re­for­mist­le­ri­ne kar­şı sa­va­şa­ca­ğı­mı­za ant içe­riz.”

Tüm Bu Olum­suz Ge­liş­me­ler So­nun­da An­ka­ra’nın Gi­ri­şin­de Ka­ya­ş‘­ta Ka­rar Ve­ril­di:

Yü­rü­yüş son­lan­dı­rıl­dı.

Anıt­ka­bi­r’­e git­mek­ten vaz­geç­me­di­ler.

10 Ka­sım 1968’de sa­at 13.30’da, yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri çe­lenk­le Ata’­nın hu­zu­run­da bu­luş­tu­lar.

Anıt­ka­bir Özel Def­te­ri­ne Şun­la­rı Yaz­dı­lar:

“Bü­yük Ön­der, Ame­ri­kan em­per­ya­liz­mi­ne kar­şı ikin­ci Mil­li Kur­tu­luş Sa­va­şı­mızda izin­de­yiz.

Mil­li Kur­tu­luş Sa­va­şı­mız yok edi­le­mez. Onu yok et­mek için bü­tün Türk Mil­le­ti’­ni yok et­mek ge­re­kir.

Tam Ba­ğım­sız Tür­ki­ye İçin Mus­ta­fa Ke­mal Yü­rü­yüş­çü­le­ri­”

Yü­rü­yüş 1968’de baş­la­dı.
Hâ­lâ sü­rü­yor… (…)”

Devamı 5.Bölümde…

Turhan Feyizoğlu’ nun 1.Eseri; Deniz/ Bir İsyancının İzleri Kitabından!..

________________________________________

Dipnotlar:

Odatv Diyor Ki;

Biz yazmaktan sıkıldık ama medya yazmaktan sıkılmadı.

Çeşitli Aralıklarla Medyada Görürsünüz:

“Deniz Gezmiş’in ilk kez yayınlanan fotoğrafı”,

“Deniz Gezmiş’in hiçbir yerde olmayan fotoğrafı ortaya çıktı”

Medya bunları yazıyor ancak “Türkiye Sol Hareketi” nin en önemli uzmanlarından Turhan Feyizoğlu’ nu unutuyor!

Odatv, Turhan Feyizoğlu’na bugün birçok sitede “Türkiye’de ilk” diye yayınlanan “Türkiye Sol Hareketi ve Deniz Gezmiş” ile ilgili yazı, fotoğraf vb. ne varsa hepsini sordu.

Feyizoğlu’nun cevabı hep aynıydı:

“İlk değil benim arşivimde-kitaplarımda var!”

Odatv-03.01.2014-17:53

Eğer Odatv böyle diyorsa; pekâlâ benim “Deniz Gezmiş hakkında Türkiye’de ilk” diye yazdığım bu bilgilerin kaynağı ne?

Cevap:

Tabii ki; “Türkiye Sol Hareketi ve Deniz Gezmiş” in en önemli uzmanlarından değerli vatani-yazarımız, vatani-ağabeyim Turhan Feyizoğlu’nun bana “Türkiye’de İlk Olan Bu Değerli Bilgileri Hediye Etmesidir!..”

Huzurunuzda, kendisine hayatım boyunca aldığım alacağım en değerli hediyelerden birisi olan bu değerli bilgiler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım!..

Hasan Kemal Durgut diğer Deniz Gezmiş Bilinmeyenler Yazı Dizisi İçin ↓

Deniz Gezmiş Çocukluğu ve Soyağacı 1.Bölüm

Deniz Gezmiş ve Ailesi 2.Bölüm

Deniz Gezmiş ve Akrabaları 3.Bölüm

4.Bölümü okudunuz

Deniz Gezmiş Ders Notları 5.Bölüm